Cookies

Soubory „Cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho koncového zařízení či jeho paměti. Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě, nastavení vašeho prohlížeče, jazyk, který preferujete a další informace. Vaše příští návštěva našich stránek tak může být mnohem rychlejší a více odpovídající vašim zájmům. Bez souborů cookies by procházení našeho webu bylo mnohem složitější. Tyto soubory nám mimo jiné pomáhají přizpůsobit naši nabídku právě vašim potřebám a využívat službu Google Analytics.

Vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a nejvyššími etickými standardy. Velice nám záleží na spokojenosti našich zákazníků a spokojenosti návštěvníků našich webových stránek. Z tohoto důvodu důsledně dbáme na ochranu vašeho soukromí. Používání cookies souborů nutně neznamená, že nám poskytujete vaše osobní údaje, avšak v případě, kdy nám své osobní údaje poskytnete (např. z důvodu, abychom vám mohli dodat objednané výrobky), může dojít k propojení vašich osobních údajů s informacemi obsaženými v souborech cookies, ovšem jen za účelem zkvalitnění naší nabídky, která tak bude více odpovídat vašim individuálním zájmům či potřebám. Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme jen v nezbytně nutném rozsahu (např. dopravcům, kteří vám doručují naše zboží). V některých případech nám však poskytnutí vašich osobních údajů může ukládat zákon.

Rozdělení z hlediska obsahu:

 • Funkční cookies – zabezpečují funkčnost webu, jsou pro jeho fungování nezbytné (například zapamatování zboží vloženého do košíku).
 • Analytické cookies – slouží na měření návštěvnosti webu a různých dalších statistik
 • Marketingové cookies – využívají se k profilování uživatele, k budoucímu cílení a personalizaci reklam.

Osobní údaje a jejich ochrana

  1. Smluvní strany se dohodly, že je-li kupující fyzickou osobou, oznámí prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu, mailovou adresu a doručovací adresu (je-li jiná oproti adrese bydliště). V případě, že prodávající zpracovává i jiné osobní údaje kupujících, zpracovává je v rozsahu potřebném ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Kupující poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu s kupujícím, a proto ji nebude možné s kupujícím ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, vedení věrnostních programů pro zákazníky, realizování marketingových aktivit, informování o akcích, novinkách a slevách.
  2. Prodávající zpracovává osobní údaje dotčených osob pro účely věrnostních programů a pro marketingové účely se souhlasem dotčené osoby v souladu s § 11 zák. čj. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů. Dotčená osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů při objednání si zboží prostřednictvím internetového obchodu www.stoporex.cz potvrzením možnosti “Souhlasím s obchodními podmínkami”.
  3. Kupující zasláním objednávky prodávajícímu čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. 1 zákona č . 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZnOOÚ“), aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Tyto osobní údaje prodávající zpracovává po dobu 24 měsíců, pokud zákon nestanoví jinak. Kupující zároveň čestně prohlašuje, že dává svůj souhlas prodávajícímu se zpracováním jeho osobních údajů as přeshraničním přenosem osobních údajů zprostředkovatelem do České republiky jako členského státu Evropské unie a to za účelem evidence uzavřených kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím, faktur a jiných dokumentů, za účelem marketingu, za účelem přepravních služeb koupeného zboží a za účelem uzavření splátkového kalendáře. Prodávající je oprávněn poskytnout osobní údaje zpracováváné se souhlasem dotyčné osoby k výše uvedeným účelům v zájmu zvýšení kvality poskytovaného zboží a služeb a zvýšení spokojenosti zákazníků. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího jen po dobu nezbytnou ke splnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího v souladu s ust. § 17 odst. 1 písm. 1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány. Prodávající nezpřístupňuje osobní údaje žádné třetí osobě kromě případů, kdy je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpřístupněny nebo poskytnuty třetí osobě (např. dopravci) za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy.
  4. Kupující má právo aktualizovat své osobní údaje poštovním stykem nebo telefonicky na infolince prodávajícího.
  5. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně pro účel uvedený v bodě 9.1., 9.2. a 9.3. těchto podmínek.
  6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 2 písm. e) ZnOOÚ zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a využívány výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny.
  7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.
  8. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat

   1. potvrzení, zda jsou nebo nejsou jeho osobní údaje zpracovávané

   2. v obecně srozumitelné formě informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému v rozsahu:

a) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, byl-li jmenován,

b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, pokud prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ,

c) účel zpracování osobních údajů,

d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 ods. 4 první věty ZnOOÚ a

e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího k zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména

 • poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; získává-li prodávající osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, sdělí jí i čas platnosti souhlasu, a jestliže kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a vyrozumí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje, třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty,
 • okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
 • formu zveřejnění, mají-li být osobní údaje zveřejněny,
 • třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů, při vydání rozhodnutí podle odstavce 9.12. těchto Obchodních podmínek je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
 1. v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje ke zpracování
 2. v obecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 3. opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 4. likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 5. likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona,
 6. blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.
  1. Právo kupujícího dle bodu 9.8. bodu 5 a 6 těchto Obchodních podmínek lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.
  2. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči
  • zpracování jejích osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
  • využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
  • poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu.
  1. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, nesnese-li věc odklad, má právo u prodávajícího kdykoli namítat vůči zpracování osobních údajů v případech dle § 10 odst. 1 písm. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí.
  2. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, nesnese-li věc odklad, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, vydá-li se takové rozhodnutí výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě dle ods. 9.19. těchto Obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo pouze v případě, že to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upravena opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná přiměřená opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.
  3. Jak kupující uplatní své právo
  • písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
  • osobně ústní formou do protokolu, ze kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil protokol, jeho podpis a podpis kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinen předat kupujícímu,
  • u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce těchto Obchodních podmínek, je ten povinen tuto žádost nebo zápis odevzdat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

9.14. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

9.15. Pokud Kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

9.16. Pokud kupující již nežije, jeho práva, která měl podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

9.17. Žádost kupujícího podle ods. 9.8. bodu 1 až 3, 5 až 8 těchto Obchodních podmínek a ods. 9.10. až 9.12. těchto Obchodních podmínek vyřídí prodávající bezplatně.

9.18. Žádost kupujícího podle ods. 9.8. bodu 4 těchto Obchodních podmínek vyřídí prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, se pořízením technických nosičů a s odesláním informace kupujícímu, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

9.19. Prodávající je povinen písemně vyřídit žádost kupujícího dle odstavců 9.17. a 9.18. těchto Obchodních podmínek nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti

9.20. Omezení práv kupujícího podle ods. 9.9. těchto Obchodních podmínek prodávající bez zbytečného odkladu písemně sdělí kupujícímu a Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky.